LỊCH KIỂM TRA HKI (2015 - 2016)

LỊCH KIỂM TRA HKI (2015 - 2016)
  
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                   LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC: 2015-2016
 
THỨ NGÀY BUỔI Thời gian(bắt đầu phát đề tại phòng thi) Thời gian bắt đầu làm bài KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9
BA
(15/12)
Sáng 7h25’
8h45’
7h30’->8h15’
8h50’->9h35’
    SỬ
C.NGHỆ
SỬ
C.NGHỆ
Chiều 14h00’
15h20’
14h05’->14h50’
15h25’->16h10’
SỬ
C.NGHỆ
SỬ
C.NGHỆ
   

(16/12)
Sáng 7h25’
8h45’
7h30’->8h15’
8h50’->9h35’
    ĐỊA
SINH
HÓA
GDCD
Chiều 14h00’
15h20’
14h05’->14h50’
15h25’->16h10’
GDCD
ĐỊA
GDCD
ĐỊA
   
NĂM
(17/12)
Sáng 7h25’
9h30’
7h30’->9h00’
9h35’->10h20’
    VĂN
 
NGHỈ
Chiều 14h00’
15h20’
14h05’->14h50’
15h25’->16h10’

A.VĂN

A.VĂN
   
SÁU
(18/12)
Sáng 7h25’
8h45’
7h30’->8h15’
8h50’->9h35’
    HÓA
A.VĂN
ĐỊA
Chiều 14 g00’
16 g05’
14h05’->15h35’
16h10’->16h55’
VĂN
SINH
VĂN
SINH
   
BẢY
(19/12)
 
Sáng  
7h25’
9h30’
7h30’->9h00’
9h35’->10h20’
    TOÁN GDCD  
 
7h25’
8h45’
7h30’->8h15’
8h50’->9h35’
      SINH
TIN
Chiều   14 g00’
16 g05’
14h05’->15h35’
16h10’->16h55’
TOÁN
TIN
TOÁN
TIN
   
HAI
(21/12)
 
Sáng 7h55’
7h25’
8h00’->10h00’
7h30’->8h15’
     
TIN
VĂN
Chiều 13h45’
 
14h00’->15h00’
 
      A.VĂN
BA
(22/12)
Sáng   7h55’
 
8h00’->10h00’
 
      TOÁN
 
*Giáo viên và học sinh có mặt tại trường:
             +Buổi sáng : 7g 00’
              +Buổi chiều:13g30’
*Hiệu lệnh trống: + 6 tiếng :Học sinh tập trung vào phòng thi.
                                +2 tiếng: phát đề trắc nghiệm.
                                + 3 tiếng : Thu bài trắc nghiệm,phát đề tự luận.
                                +4 tiếng: Thu bài tự luận .                    
                                         Liên Nghĩa, ngày 08 tháng 12 năm 2015
Nơi nhận:                                             HIỆU TRƯỞNG
-Hội đồng coi kiểm tra.
-Các PHT.
- GVCN(thông báo cho học sinh)
-Lưu VT.                                            Nguyễn Thị Quỳnh